Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole Samorządowe w Jazowsku

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Przedszkole Samorządowe w Jazowsku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://przedszkolna.net/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne:

Treści niedostępne

  • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

 

Wyłączenia

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Ewa Jawor, adres poczty elektronicznej przedszkole.jazowsko@lacko.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 18 444-70-12. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Samorządowe w Jazowsku znajduje się w północnym skrzydle budynku Szkoły Podstawowej w Jazowsku. Jest dostosowane do obsługi osób z niepełnosprawnością ruchową. Część budynku, w którym mieści się przedszkole jest jednopoziomowe, prowadzą do niej 2 wejścia:

  • wejście główne od strony ulicy, z zatoczką autobusową i prostą aleją chodnikową, ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola, drzwi otwierane ręcznie.
  • wejście ewakuacyjne od strony szkoły.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

W budynku znajdują się szerokie ciągi komunikacyjne poziome (korytarze), brak jest progów, nierówności, śliskich powierzchni. W pomieszczeniach przedszkola znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Nad wejściem nie ma głośników, systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny