Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Przedszkole Samorządowe w Jazowsku

Jazowsko 171, 33-389 Jazowsko

 

Status prawny

Podstawa prawna funkcjonowania Przedszkola Samorządowego
w Jazowsku

 

Podstawą prawną działania przedszkola jest: 
  1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz stosowne akty wykonawcze do w/w Ustawy.
  2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 1982 nr 3 poz 19 z pózn. zm.
  3. Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. Dz.U. 2017 poz. 59
  4. Statut Przedszkola Samorządowego w Jazowsku.

 

Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Małopolski Kurator Oświaty

Organem prowadzącym jest Gmina Łącko 

Obsługę księgowo-finansową prowadzi Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko